Kontakt

Psykologisk Indsigt
Sundheds- & Kvartershuset
Fyrkildevej 7
9220 Aalborg Øst
Tel. 2990 2100

Find vej

Ved at klikke på kortet her under, kan du via Google få en udførlig kørselsvejledning.Samarbejdspartnere

Privatlivspolitik

Mikael Linde: Dataansvarlig ved samtaler hos psykolog Mikael Linde, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst. Tlf.nr: 29902100. CVR:29946337. Mail ml@psykologiskindsigt.dk.


Rikke Klattrup: Dataansvarlig ved samtaler hos psykolog Rikke Klattrup, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst. Tlf.nr: 3111315. CVR:37254339. Mail rikke@psykologiskindsigt.dk.


Dine rettigheder og oplysningspligt: Du har til enhver tid retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse-, sletning- og begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet (eksport af de automatisk behandlede personoplysninger, du har givet til din psykolog).


Tavshedspligt, oplysningspligt og underretningspligt : Din psykolog har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller under samtalerne.  Hvis det dog kommer din psykolog til kendskab, at der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade, har psykologen oplysnings- og underretningspligt til at forebygge skaden. Fx hvis din psykolog er alvorligt bekymret for et barns trivsel og udvikling, vil de rette myndigheder, fx kommune eller Politiet, blive kontaktet.


Journalpligt: Det er lovpligtigt, at din psykolog noterer og opbevarer oplysninger om dig og det vi taler om. 

  1. Hvilke oplysninger: Din psykolog noterer oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold. Formålet er, at give dig en relevant behandling. Din psykolog kan modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, fx din læge eller sundhedsforsikring. Din psykolog sender med dit samtykke, de nødvendige oplysninger til betalere, hvis nogen (fx sygeforsikring Danmark, forsikringsselskab, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist.

  2. Hvor længe opbevares oplysninger? – personoplysninger opbevares i journaler i 5 år efter sagens afslutning og tilintetgøres herefter.  Din journal bliver opbevaret elektronisk med adgangskode i et elektronisk internt dokument.

  3. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne: Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til din psykologs behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig. Jeg må ikke slette i en journal. Hvis der er noget forkert, kan der tilføjes en rettelse. 

  4. Klage: Du har retten til at klage til Datatilsynet.

Love og Regler


Journaler

Autorisationslovens kap. 6, og journalbekendtgørelsen(bkg. Nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).


Klager over din psykolog:

Hvis du som klient ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling, skal klagen indbringes til Styrelsen for Patientklager


Klager kan også fremsættes for Psykolognævnet, som er tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer, og som vurderer, om en psykolog har udført sit arbejde med omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, jf. Lov om psykologer. Såfremt en klient ønsker at klage over forhold vedrørende praksisoverenskomsten (POK), kan klienten henvende sig direkte til den region, hvor psykologen har sin praksis. Klagen behandles i det regionale samarbejdsudvalg. Sagens parter kan anke afgørelsen til Landssamarbejdsudvalget.


Erstatningssager

Hvis en psykolog bliver bekendt med skader, der antages at kunne give ret til erstatning, har psykologen pligt til at informere klienten herom samt at bistå med en eventuel anmeldelse til Patienterstatningen.


Samtykke til registrering af data:

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og 7). 


Pligt til at underrette om fare:

Sundhedslovens § 153.


Klage over min behandling af dine oplysninger:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk


Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk


Utilsigtede hændelser:

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/#

Opdateret 1. november 2020 af Mikael Linde